Níže vám jsou k dispozici audiozáznamy série kázání na téma „Rekapitulace v Kristu“ (výklad listu Efezským) přednesené v letních měsících roku 2021 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu doplněné o přehled chronologie Pavlových listů a odkazy na další texty Norberta Baumerta.

REKAPITULACE V KRISTU: LIST EFEZSKÝM

Druhá liturgická čtení 15. – 22. neděle v mezidobí B z listu Efezským

Série kázání na téma „Rekapitulace v Kristu“
(RvK; srov. Ef 1,10, kde čteme o „znovupřivedení pod jednu hlavu“ = lat. re-capitulatio)

Druhá čtení 15. až 21. neděle v mezidobí cyklu B jsou vybraná z listu Efezským. Níže je uvedený jejich přehled s údajem o daném úryvku pro tu kterou neděli (abychom mohli sérii dobře uzavřít, „přetáhneme“ četbu listu ještě do 22. neděle). Pro lepší pochopení kazatelského výkladu je vhodné mít po ruce text „Překladu listu Efezským podle Norberta Baumerta“ a následně si z něj pročíst širší souvislosti. K dispozici je vám zde:

Témata listu Efezským a témata jednotlivých nedělí:

I. ŽIDŮM VĚŘÍCÍM V KRISTA: BOŽÍ PŮSOBENÍ V KRISTU VŮČI IZRAELI (Ef 1,3 – 2,10)

 1. neděle v mezidobí B (11. 7.) Ef 1,3-14 RvK 1: REKAPITULACE VŠEHO V KRISTU (AUDIO)

II. O NÁRODECH: VŠICHNI NYNÍ MAJÍ PŘÍSTUP K BOHU OTCI (Ef 2,11 – 3,23)

 1. neděle v mezidobí B (18. 7.) Ef 2,13-18 RvK 2: VŠICHNI MAJÍ PŘÍSTUP K BOHU OTCI (AUDIO)

III. POVZBUZENÍ K PRAKTICKÉMU ŽIVOTU PRO ŽIDY VĚŘÍCÍ V KRISTA (Ef 4,1 – 6,20)

A: ZÁKLADNÍ PRINCIPY SLUŽBY IZRAELE V TĚLE-LIDSTVU (Ef 4,1-24)

 1. neděle v mezidobí B (25. 7.) Ef 4,1-6 RvK 3: MÍSTA DOTYKU BOŽÍ LÁSKY (AUDIO)
 2. neděle v mezidobí B (1. 8.) Ef 4,17.20-24 RvK 4: OBLEČENI V NOVÉHO ČLOVĚKA (AUDIO)

B: PRAKTICKÉ RADY PRO ŽIVOT A SLUŽBU V TĚLE-LIDSTVU (Ef 4,25 – 6,9)

 1. neděle v mezidobí B (8. 8.) Ef 4,30 - 5,2 RvK 5: ŽIVOT V POHANSKÉ SPOLEČNOSTI (AUDIO)
 2. neděle v mezidobí B (15. 8.) Ef 5,15-21 RvK 6: ŽIVOT MODLITBY V DUCHU (AUDIO)
 3. neděle v mezidobí B (22. 8.) Ef 5,21-33 RvK 7: ŽIVOT V KRISTU A SPOLEČENSKÉ NORMY (AUDIO)
 4. neděle v mezidobí B (29. 8.) Ef 6,10-20 RvK 8: ŽIVOT V BOŽÍ ZBROJI (AUDIO)
Pracovní překlady ke stažení:
Pramen pro pracovní překlad:

Další pracovní překlady Pavlových listů:

Paulus neu gelesen: Übersetzung und Auslegung der Paulusbriefe

Výše prezentovaný převod listu Efezským do češtiny, stejně jako převody částí dalších Pavlových listů, jsou založeny na dlouholeté odborné práci frankfurtského profesora Nového zákona, P. Norberta Baumerta, SJ, který ve spolupráci s okruhem jeho studentů mezi lety 2007 až 2019 vydal v nakladatelství Echter Verlag kompletní řadu komentářů ke všem Pavlovým listům pod názvem Paulus neu gelesen: Übersetzung und Auslegung der Paulusbriefe von Norbert Baumert und Maria-Irma Seewann:

 • Sorgen des Seelsorgers (překlad a výklad 1 Kor, rok vydání 2007)
 • Mit dem Rücken zur Wand (překlad a výklad 2 Kor, rok vydání 2008)
 • Der Weg des Trauens (překlad a výklad Gal a Flp, rok vydání 2009)
 • Christus – Hochform von ‚Gesetz‘ (překlad a výklad Řím, rok vydání 2012)
 • In der Gegenwart des Herrn (překlad a výklad 1 a 2 Tes, rok vydání 2014)
 • Israels Berufung für die Völker (překlad a výklad Flm, Kol, Ef, rok vydání 2016)
 • Hirte der Hirten (překlad a výklad 1 a 2 Tim, Tit, rok vydání 2019)
Další texty v němčině:

Doba vzniku a řazení dalších Pavlových listů

Stručný přehled doby vzniku dalších Pavlových listů plynoucí z Norbertem Baumertem předložené interpretace jejich obsahu lze nastínit takto:

I. fáze: od r. 38/39 až 42

Pavlovo povolání u Damašku r. 33 (Sk 9)

První návštěva Jeruzaléma a návrat do Tarsu r. 35/36 (srov. Gal 1,18; Sk 9,26-30)

Začátek první Pavlovy misijní cesty nejpozději v r. 39 (srov. Sk 13,1 – 14,27)

 • Efezským (z Galácie; obecný okružní list pro rozptýlené Židy věřící v Krista z okruhu měst Hierapolis, Laodicea a Kolosy; téma: Co pro celý Izrael znamená, že jim Bůh Smlouvy poslal Ježíše jako svého Mesiáše, tj. Pomazaného, „Krista“, který je od počátku hlavou shromáždění - ekklésia - celého lidstva; viz Překlad listu Efezským s poznámkami ve formátu .pdf)
 • Koloským (z Galácie, v přímé návaznosti na list Efeským, předávaný spolu s ním; příležitostný list pro Židy věřící v Krista v Kolosech; varování před pohanokřesťanskými svůdnými mluvčími)
 • Filemonovi (z Galácie; příležitostný list Židovi věřícímu v Krista s prosbou o dání k dispozici Onezima jako spolupracovníka)
 • 1. Tesalonickým (brzy po založení obce a svém odchodu Pavel posílá Timotea; díkůvzdání za příkladnou odpověď Tesalonických na evangelium, touha znovu společně prožívat přítomnost – parúsia – Páně uprostřed společenství obce, 2,19 a 3,13; zaujetí postoje k pěti aktuálním problémům, mezi jiným také k otázce, jak Bůh na konci časů přijde z nebes a Kristus nás povede jemu vstříc)
 • 2. Tesalonickým (brzy po prvním; Pavel zde pomáhá církevní obci v Tesalonice odkrývat v jejím středu pseudoproroky)

V roce 41 či na počátku roku 42 Pavel přes Filipy, Tesaloniku, Beroiu a Atény přichází do Korinta

II. fáze: mezi r. 43 až 56
 • Filipským A (dopis radosti v utrpení z efezského vězení k osobnímu povzbuzení adresátů v jejich vlastních souženích)
 • 1. Korintským 1,10 – 4,21 (Je Kristus rozdělen?)
 • 1. Korintským 9,1-27 (reakce na kritiku Pavlovy apoštolské role)
 • 1. Korintským 5,1 – 6,20 (tři etické otázky sexuální nezřízenosti aj.)

Návštěva v Jeruzalémě 14 let po „Damašku“ v r. 46 (srov. Gal 2,1)

 • Galatským (žádné odpuštění hříchů skrze zákon skutků, ale skrze princip důvěry - pisitis - kterou do člověka vložil v Kristu Bůh Otec; základní myšlenky později systematicky rozvinuté v listě Římanům)

Apoštolský koncil 47/48 – v každém případě po Gal; srov. Gal 2,1-10 (Claudiův edikt vyhánějící Židy z Říma je předpokládán pro rok 41 – Orosisus – srov. Sk 18,2)

 • 1. Korintským (další témata psaná v egejské oblasti v různých kratších listech později připojených do 1 Kor)
 • 1. Timoteovi (poznámky ke strukturám církevních obcí jako ochranného prostoru pro růst důvěry - pistis - mezi Bohem a lidmi formou osobního listu)
 • Titovi (praktická příručka pro zakládání nových církevních obcí)
 • 1. Korintským 15 (zmrtvýchvstání)
 • 1. Korintským 7 (odpověď na otázky ohledně sexuální zdrženlivosti; srov. text Norberta Baumerta Muž a žena v těle Kristově)
 • 1. Korintským 1,1-9 a 12 až 14 (modlitba v jazycích a proroctví)
 • 1. Korintským 8,1nn (maso obětované modlám)
 • 1. Korintským 10,1 – 11,34 (různá napomenutí a regulace k bohoslužbám)
 • 1. Korintským 16,1nn (sbírka pro Jeruzalém)
 • Filipským B (ospravedlnění z důvěry Kristovy je větší, než ze zákona)
 • 2. Korintským (3 dopisy: „apologie“, „dopis v slzách“, „dopis radosti“)

Postupně narůstající intenzita konfrontace s „protivníky“

III. fáze: po r. 57
Rok 57 konec Pavlova veřejného působení, dvouleté „vězení“ v Římě
 • Římanům (dokončen v Korintě v r. 57; základní celkové systematické představení Pavlova pohledu na spásu v Kristu navazující na list Galatským s důrazem na „řád“ důvěry, ospravedlnění z důvěry - pisits - vložené Bohem do člověka v Kristu, život v Duchu, roli Izraele a etiku společného života)
 • 2. Timoteovi (z římského vězení; reakce na chybné směry odchylující od principu důvěry a povzbuzení ke zvěstování důvěry; pohled zpět)

Smrt apoštola Pavla někdy mezi r. 64 – 67 v Římě

texty Norberta Baumerta v češtině

Pracovní překlady Pavlových listů podle Norberta Baumerta:

Norbert Baumert k tématu modlitby za uzdravení: