Pár osobních postřehů z třetího dne kontinentálního setkání Synody o synodalitě v Praze z pozice jednoho z 390 online účastníků.

Dnešní den začal společnou modlitbou vedenou zástupci Konference evropských církví. Bylo osvěžující moci v rámci našeho synodálního setkání zakusit společnou modlitbu vyjadřující, že synodalita je možná i takto přes hranice církví a denominací. Za Ekumenickou radu církví se modlitby zúčastnili Ivana Procházková (metodisté), Pavel Pokorný (evangelíci) a Petr Jan Vinš (husité). Záznam této modlitby je k dispozici ZDE (na závěr je připojeno připomenutí metodologie celého pražského setkání spočívající na metodě "duchovní konverzace").

Od devíti se online účastníci setkali na své třetí pracovní skupině, ve které jsme reflektovali třetí téma Synodu - PRIORITY pro další rozvoj synodality v církvi. Přestože jsem se na tento třetí pracovní krok vystřídal s Jindřichem, tuto pracovní skupinu jsem si nenechal ujít, protože, jak se mi postupně ukázalo, právě účast na těchto skupinkách pro mě byla tím nejpovzbudivějším z celého setkání. Nebo ještě lépe - skrze dialog v těchto skupinkách jsem mohl mnohem živěji vnímat i tu sérii prezentací národních delegací na plénu, která skupinkám vždy předcházela, stejně jako souhrnné zprávy z "off-line" skupin v Praze, které po skupinkách následovaly.

Protože tato třetí skupinka byla věnována prioritám, které nám vyplynuly z předchozího procesu naslouchání, připravil jsem se tentokrát na ní písemně a za sebe jsem nabídl tento malý příspěvek:

Priority pro další rozvoj synodality v církvi:
 1. Vnímat, reflektovat a žít tři vzájemně propojené dimenze synodality: synodální struktury - synodální dovednosti - synodální spiritualitu.
 2. Dále rozvinout a prohloubit teologii synodality a její právní aplikaci především pro oblast pastoračních služeb a způsobů rozhodování.
 3. Reformovat směrnice pro diecézní a farní pastorační a ekonomické rady ve světle teologie synodality. 

A jak pokračovat ve společné cestě? Krok za krokem. Protože "čas je větší než prostor" (Evangelii gaudium čl. 222). Iniciovat a sytit procesy, nesnažit se ovládnout prostory. "Tento princip nás uschopňuje pracovat pomalu, ale jistě, aniž bychom byli posedlí potřebou vidět bezprostřední výsledky" (Evangelii gaudium čl. 223). 


Před obědem pak následoval třetí blok sdílení výsledků práce malých "off-line" skupin. Ten jsem neměl možnost sledovat.

Od tří hodin pak následovaly referáty z naší třídenní práce v malých online skupinek v plénu. A mnohé z nich byly velmi zajímavé a některé i velmi nápaditě prezentované. V úvodu jsme se sice dozvěděli, že nás onlajnových nebylo 390, jak bylo původně plánováno, ale pouze 260. Možná mnozí odpadli kvůli počátečním zmatkům s rozdělením do skupin a s připojením, ale i tak těchto 12 jazykových skupin (4 angličtina, 3 italština, 1 němčina, 3 francouzština, 1 polština) přispělo, myslím, ke společnému rozlišování velmi podstatným dílem.

Protože podrobné shrnutí těchto podnětů přesahuje možnosti této krátké zprávy, zmíním aspoň některé výroky či důrazy, které mě zaujaly (citace nejsou přesné, ale odpovídají smyslu řečeného; vychází z toho, co jsem si stihnul v angličtině poznamenat):

"Není přeci možné nechat prázdné místo pro mladé a pro ženy u předsednického stolu, jako tomu bylo zde!" "Je třeba očistit nás samotné, církve evropského kontinentu, od karikatury Ježíše znetvořené zneužíváním a klerikalismem." "Nezaměřovat se na počty, ale na kvalitu vztahů."

"Oceňovat napětí jako něco plodného a tvůrčího, vytvořit v církvi prostor pro udržení těchto napětí." "Církev jako dynamický a bezpečný prostor života." "Žít synodalitu znamená reformovat STRUKTURY v duchu synodality, učit se novým synodálním DOVEDNOSTEM a prohlubovat SPIRITUALITU synodality."

Silné bylo svědectví člena jedné z anglicky mluvích skupin, ze kterého byla přímo hmatatelná bolest s pocitu vyloučení a "bezdomovectví" v jeho "domovské" církvi.

"Synodální konvrerze začíná uznáním našich vlastních osobních hříchů i strukturálních hříchů hluboce zakořeněných v naší církvi." "Co se týká všech, musí být také projednáno se všemi." "Je zapotřebí učit se metodě duchovní konverzace na všech rovinách, včetně roviny vedení a řízení církve."

"Církev musí mít odvahu k cestě, beze strachu, že bude zraněna." "Je zapotřebí synodální obnovy pastoračních rad na všech rovinách."

Na závěr odpoledního pracovního bloku pak redakční skupina představila způsob práce na návrhu závěrečného dokumentu a nastínila jeho strukturu.

Po úvodu věnujícímu se zkušenostem z tohoto setkání a historickému pozadí i dnešní situaci v Evropě budou následovat tři hlavní kapitoly členěné dle tří hlavních pracovních otázek:

 • (1) Vhledy a intuice
 • (2) Napětí a otázky
 • (3) Priority a závěry

Návrh závěrečného dokumentu bude vznikat dnes večer (a předpokládám i v noci), aby zítra dopoledne mohl být předložen v plénu a nakonec plénem i schválen.

Večer od 18 hod. byla v katedrále sv. Víta slavena slavnostní mše svatá, které předsedal kardinál Mario Grech, generální sekretář biskupské synody. Bohoslužbu je možné sledovat ze záznamu ZDE. Text homilie kard. Grecha je vám k dispozici ZDE.

Zítra dopoledne nás čeká prezentace návrhu závěrečného dokumentu hlavního synodního shromáždění a jeho následné schválení. V pátek a v sobotu pak bude následovat dvoudenní jednání předsedů biskupských konferencí, ze kterého by měl vzejít jakýsi komentář závěrečného dokumentu z pohledu biskupů. Do Říma tak budou z evropského synodního setkání v Praze odeslány dokumenty dva: závěrečný dokument schválený celým shromážděním a jeho biskupský komentář. 

Petr Hruška

Další zdroje:
 • Pár postřehů od účastníků setkání ze 3. dne najdete ZDE.
 • Fotogalerii z 3. dne pražského setkání najdete ZDE.
 • Web pražského setkání v několika světových jazycích najdete ZDE.
 • Přenos a záznam středeční večerní mše v katedrále je k dispozici ZDE
 • Promluva kard. Grecha z večerní mše v katedrále ZDE.