Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Na jaře 2023 jsme v naší plzeňské diecézi po půlroční přípravě spustili pilotní projekt nabízející "pastorační supervizi" pro kněze, jáhny a pastorační asistenty, který, jak doufáme, by se měl stát základem pro šířeji rozvinutou síť pastorační podpory pro všechny, kteří v diecézi spolupracují v pastorační službě (postupně zahrnující nabídku v duchovního doprovázení, pastoračního poradenství, koučinku či psychoterapie). 

Dlouhodobou vizi jsme si v této oblasti formulovali takto: Pastorační služba v plzeňské diecézi je vykonávána pastoračními pracovníky, kteří svoji službu vykonávají způsobem, který je v souladu s pastorační vizí a posláním diecéze (viz ZDEZDE), který přináší dobré ovoce v oblastech, ve kterých je služba vykonávána, který je bezpečný jak pro ně samotné, tak pro ty, kterým je služba poskytována, a který těmto pracovníkům přináší radost a osobní naplnění.

Cíl, kterého bychom rádi dosáhli do konce roku 2023 jsme si pak stanovili takto: Koncem roku 2024 jsou v diecézi rozvinuty konkrétní nástroje osobní praktické i duchovní podpory pastoračních pracovníků, které se vzájemně doplňují, jsou finančně zabezpečené, mají dostatečnou kapacitu pro nabídku podpory každému, kdo o ni požádá, a pro řešení krizových situací, odpovídají základním kvalitativním standardům těchto služeb a mezi pastoračními pracovníky jsou dostatečně známé a důvěryhodné.

Připravujeme sérii rozhovorů o osobní zkušenosti se supervizi, první dvě vlaštovky najdete zde:

Následující rámec nabídky pastorační supervize je nyní k dispozici na intranetu na stránkách diecéze pro všechny zaměstnance biskupství plzeňského, kteří se podílejí na přímé pastorační službě v diecézi. Pokud byste na základě vašich vlastních zkušeností či reflexe měli k tomuto přístupu jakékoli podněty, připomínky či návrhy, budeme za ně moc rádi. 

Pastorační supervize pro kněze, jáhny a pastorační asistenty

Smysl pastorační supervize: Hlavním smyslem služby pastorační supervize pro kněze, jáhny a pastorační asistenty a asistentky plzeňské diecéze je nabídka kvalitní osobní podpory pro jejich pastorační službu.

Přínosy pastorační supervize: Pastorační supervize může pomoci jak k prohloubení pastoračních dovedností či k profesnímu rozvoji, tak také k získání nezatíženého náhledu na pastorační službu či jako prevence profesního selhání a syndromu vyhoření. Může dotyčným pomáhat při řešení náročných situací, které mohou nastat při výkonu jejich pastoračního povolání, a podporovat je v lepším porozumění dané situaci, v nových pohledech na řešení, v účinných postupech pro jejich zvládání, v péči o vlastní zdroje či v motivaci pro kvalitní pastorační službu.

Formy pastorační supervize: Pastorační supervize je nabízena podle kapacity a možností supervizorů jak formou individuálních setkání či online konzultací (individuální supervize), tak formou setkávání skupiny více supervidovaných doprovázené supervizorem (skupinová supervize). Na základě zvláštní smlouvy mezi farností a supervizorem je také možné využít formu společné supervize několika lidí spolupracujících v jednom pastoračním týmu (týmová supervize).

Pastorační supervizoři: Službu pastorační supervize v naší diecézi momentálně nabízí několik supervizorů (jejich medailonky jsou k dispozici na diecézním intranetu), kteří se na základě svého odborného výcviku supervizi věnují profesionálně, jsou členy různých supervizních či terapeutických asociací, orientují se v prostředí pastorační služby v kontextu katolické církve, řídí se etickým kodexem Evropské asociace supervize (ZDE) a uzavřeli s Biskupstvím plzeňským Smlouvu o pastorační supervizi (ZDE).

Finanční příspěvek biskupství: V roce 2023 je možné čerpat příspěvek Biskupství plzeňského na úhradu služeb pastorační supervize pro zaměstnance biskupství pracující v pastoraci do výše 6.500 Kč na jednoho zaměstnance (což odpovídá přibližně pěti až šesti individuálním supervizním setkáním). Tato výše podpory se v dalších letech může měnit dle potřeby a možností biskupství. Do tohoto limitu se započítává také příslušný podíl na platbě za skupinovou supervizi. Pokud by chtěl supervidovaný využít služeb supervizora ve větší míře, může si s ním dohodnout individuální kontrakt hrazený již pak z vlastních prostředků. Případnou týmovou supervizi je třeba nasmlouvat přímo mezi konkrétní farností (či pastoračním oddělením) a supervizorem. Pokud by byly členy týmu i další pastorační spolupracovníci, kteří nejsou zaměstnanci biskupství, je třeba otázku financování řešit zvlášť.

Dohoda o pastorační supervizi: V případě zájmu o službu individuální pastorační supervize kontaktujte buď přímo vybraného supervizora či supervizorku (který pak kvůli formálním náležitostem kontaktuje biskupství), nebo se obraťte na vedoucí personálního oddělení biskupství, která vám ráda pomůže jak při výběru vhodného supervizora, tak s vyjasněním dalších otázek. Na ni se také obracejte, pokud máte zájem o supervizi skupinovou, případně týmovou.

Petr Hruška

Související dokumenty:
Odkazy pro další orientaci:

Supervize