Zneužívání v církvi

Zneužívání v církvi

"Prosím, nezametejme věci pod koberec, protože začnou zapáchat, hnít a samotný koberec se rozpadne…
Uvědomme si, že když tyto skutečnosti skrýváme, když je zamlčujeme, skrýváme špínu a stáváme se tak SPOLUPACHATELI."

Z dopisu jedné z obětí zneužívání všem kněžím: "Moje duše je rozervaná na kusy" (cirkev.cz)

Zneužívání v církvi

Papež František ve svém Listu všemu Božímu lidu z 20. srpna 2018 velmi naléhavě vyzval všechny věřící k postu a modlitbě za proměnu prostředí v církvi, které umožňovalo pohlavní zneužívání, zneužívání moci a zneužívání svědomí a posléze je krylo. Naše farnost na tuto výzvu reagovala zorganizováním postního řetězce až do února 2019, kdy se ve Vatikánu sešli předsedové všech světových biskupských konferencí, aby se společně modlili a rokovali o tom, jaké kroky je v církvi ještě třeba učinit, aby takovéto zločiny nebyly možné.

Některé z těchto kroků na rovině plzeňské diecéze naleznete na níže připojeném odkazu:

Ochrana nezletilých a zranitelných osob (infostránka Plzeňské diecéze):

www.bip.cz/ochrana

Dále doporučujeme nabídku spolku Někdo ti uvěří:

www.nekdotiuveri.cz

Spolek chce informovat o problematice sexuálního, mocenského a duchovního zneužívání v církevním prostředí i mimo něj. Nabízí zprostředkování pomoci všem, kterých se tato problematika týká. Otvírá prostředí pro dialog mezi obětmi a církví (veřejností) a nabízí možnosti vzdělávání v této oblasti.
Spolek na svých stránkách vyznává své přesvědčení, že:
  • sdílení příběhů může pomáhat v hojení ran
  • nejsme sami
  • někdo jiný byl v podobné situaci a cítí se stejně
  • máme mnoho společného, i když na ulici by to na nás nikdo nepoznal.

Spolek nabízí propojení s lidmi, kteří byli zneužiti, pomoc při vyhledání odborníků, kteří vědí, jak pomoci, radu v otázce komunikace s církví a doprovázení v celém procesu.

Spolek sdružuje lidi, kteří mají osobní zkušenost se zneužíváním v církevním a náboženském prostředí anebo jim zneužívání není lhostejné.

Výkonný výbor spolku: Jiří Kylar, Dana Syslová, Rita Kramerová, Jiřina Kočí a Doubravka Vokáčová.

Kontrolní komise spolku: Martin Balcar a Marek František Drábek. Se spolkem spolupracuje právník Daniel Bartoň.

Ke stažení - letáky spolku Někdo ti uvěří:

Postoj papeže Františka

Pro připomenutí uvádím několik odstavců z papežova listu a připojuji odkazy na texty, rozhovory či videa včetně textů ze zmíněného vatikánského summitu o zneužívání v církvi.

„Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy“ (1 Kor 12,26). Tato slova svatého Pavla mi hlasitě znějí v srdci, když se opět dozvídám o utrpení, které mnoho mladistvých prožilo kvůli pohlavnímu zneužívání, zneužívání moci a zneužívání svědomí ze strany velkého množství kněží a zasvěcených osob. Je to zločin, který působí hluboká zranění, bolesti a bezmoci především obětem, ale také jejich rodinám a celému společenství, ať už jde o lidi věřící, anebo nevěřící. Při pohledu do minulosti není žádné úsilí ve snaze prosit o odpuštění nebo napravit spáchané škody dostatečné. A při pohledu do budoucnosti nebude nikdy málo toho, co lze podniknout pro vytvoření prostředí, ve kterém je možné nejen se těchto situací vyvarovat, ale také znemožnit, aby se takové skutky kryly a přetrvávaly…

Je nemyslitelné představit si konverzi církevního konání bez aktivní účasti všech složek Božího lidu. Ba co více – „kdykoli se snažíme zatlačit do pozadí, umlčet, opominout Boží lid jako celek anebo jej zredukovat na nevelkou elitu, stavíme společenství, pastorační plány, teologické akcenty, spiritualitu a struktury bez kořenů, dějin, tváře, paměti, těla, a v důsledku toho všeho, bez života“ (List Božímu lidu, putujícímu v Chile, 31. května 2018). To se zřetelně projevuje v anomálním pojímání církevní autority, kterým je klerikalismus, běžném v četných komunitách, v nichž došlo ke zneužívání pohlaví, moci a svědomí. Klerikalismus je postoj, který „nejenom zneplatňuje osobnost křesťanů, nýbrž také tíhne k podceňování a umenšování křestní milosti, kterou Duch svatý vložil do srdcí našeho lidu“ (Dopis kard. Marcovi Quelletovi, předsedovi Papežské komise pro Latinskou Ameriku, 19. března 2016). Klerikalismus, podporovaný jak kněžími, tak laiky, vede k rozkolu církevního těla, který podněcuje mnohé zlo, jež dnes denuncujeme, a napomáhá jeho přetrvávání. Odmítat zneužívání znamená také rozhodně odmítat jakoukoli formu klerikalismu.

Rozsah a závažnost těchto událostí vyžadují, abychom se s nimi vypořádali komplexně a jako společenství… Pomůže nám k tomu modlitba a pokání. Vybízím proto celý svatý a věřící lid Boží k pokání v modlitbě a postu podle Pánova přikázání. Tak se probudí naše svědomí, solidarita i odhodlání budovat prostředí péče, kde bude znít „nikdy víc“ ke všem podobám zneužívání…

Je nezbytné, abychom jako církev dokázali s bolestí a hanbou připustit a odsoudit hrůzné skutky, které spáchaly zasvěcené osoby, kněží a všichni ti, jejichž posláním je dohlížet na ty nejzranitelnější a pečovat o ně. Prosme za odpuštění hříchů vlastních i cizích. Vědomí hříchu nám pomůže uznat chyby, provinění a zranění způsobená v minulosti a umožní nám, abychom se otevřeli cestě nového obrácení a s větším nasazením se po ní vydali.

Stejně tak nám pokání a modlitba pomohou, aby naše oči a srdce byla vnímavější vůči utrpení druhých lidí a abychom překonali touhu ovládat a vlastnit, která je tak častým kořenem tohoto zla. Kéž půst a modlitba zbystří náš sluch, abychom vnímali umlčovanou bolest dětí, mladistvých a postižených. Kéž v nás půst vzbudí hlad a žízeň po spravedlnosti a donutí nás kráčet v pravdě za pomoci všech justičních prostředků, které se ukážou být nezbytné. Kéž s námi tento půst otřese a vede nás k tomu, abychom se v pravdě a milosrdné lásce se všemi lidmi dobré vůle i s celou společností odhodlali bojovat proti všem podobám pohlavního zneužívání i zneužívání moci a svědomí.

Vatikán, 20. srpna 2018

František

Ke stažení:

Průběžně aktualizovaný rozcestník odkazů

Kázání Petra Hrušky na téma či dotýkající se tématu zneužívání v církvi:

(k poslechu na SoundCloud)

Obecný přehled:
Centrální dokumenty a vyjádření:
Situace v katolické církvi v České republice:
Zprávy a svědectví ze zahraničí a další související články: