Tříbarevný kompas NCD

Tříbarevný kompas NCD

NCD Logo Za jeden z velmi inspirativních přístupů k rozvoji církve považuji dílo Christiana A. Schwarze nazývané Natural Church Development (NCD), což je do češtiny převáděno jako Přirozený růst církve. Možná se časem dostanu k tomu, abych zde tento přístup na základě své zkušenosti s ním souhrnně představil. Zatím zde dávám k dispozici alespoň text vycházející z předmluvy a doslovu k útlému sešitku ABECEDA Přirozeného růstu církve (ke stažení), kterou jsem napsal v roce 2005, úryvek z materiálu Přemítání o farnosti (ke stažení) a seznam odkazů na různé prameny a pracovní materiály z této oblasti. 

Přirozený růst církve

Přesto, že teologickou „vlastí“ iniciátora a tahouna proudu dnes nazývaného "Natural Church Development", Christiana A. Schwarze, je prostředí evangelikálního křesťanství, svými výzkumy a syntézami oslovuje křesťany všech denominací a zaměření a volá po vzájemném „organickém“ doplnění se „evangelikálních“ (v katolickém prostředí bychom snad řekli „konzervativních“), „charismatických“ i „liberálních“ („progresivních“ či „reformních“) důrazů.

Při tom se snaží vyhnout dvěma extrémům, před kterými velmi důrazně varuje:

 • extrému „technokratickému“ (tj. přístupu extrémně dogmatickému, fundamentalistickému či pouze manažerskému, spoléhajícímu na osvědčené struktury, postupy, modely či programy a chápajícímu církev prvotně jako lidskou organizaci);
 • extrému „spiritualistickému“ (tj. přístupu extrémně duchovnímu, mystizujícímu, vznášejícímu se v oblacích modlitby bez zakotvení ve stvořené realitě a chápajícímu církev prvotně jako mystické duchovní společenství nepotřebující žádné struktury).

Při počátečním výzkumu ve stovkách církevních obcí ve 32 zemích indentifikoval tým Christiana Schwarze "osm kvalitativních vlastností" rostoucích křesťanských obcí:

 1. Zmocňující vedení (Empowering Leadership)
 2. Na darech založená služba (Gift-oriented Ministry)
 3. Vroucí zbožnost (Passionate Spirituality)
 4. Funkční organizace (Functional Structures)
 5. Inspirativní bohoslužba (Inspiring Worship)
 6. Skupinky s komplexní náplní (Holistic Small Groups)
 7. Evangelizace zaměřená na potřeby (Need-oriented Evangelism)
 8. Láskyplné vztahy (Loving Relationships)

Křesťanské komunity jsou vedené k tomu, aby pomocí pro tento účel speciálně vytvořeného dotazníku, který vyplní 30 klíčových lidí z dané komunity, vyhodnotily, která či které z těchoto osmi "kvalitativních vlastností" jsou v jejich společenství nejméně rozvinuté a zaměřily se pak na růst právě v této či v těchto oblastech. Při tom jsou tyto obce povzbuzovány, aby se toto zkvalitnění v té které oblasti nesnažily nějak "technokraticky" zařídit, ale aby spíše vytvářeli prostor pro "přirozený růst" podpořený šesti "biotickými principy": (1) princip vzájemné závislosti; (2) princip rozmnožování či multiplikace; (3) princip přeměny a přesměrování energie; (4) princip víceúčelovosti či dvojího účinku; (5) princip symbiózy a spolupráce mnoha forem; (6) princip funkčnosti či nesení ovoce.  

O tom, že inspirace z hnutí „Přirozeného růstu církve“ pomalu začínají nést ovoce i v prostředí katolickém, svědčí skutečnost, že v Německu kromě původní obecné verze vyšla v r. 2003 i terminologicky upravená katolická mutace základní Schwarzovy knihy pod názvem Natürliche Gemeindeentwicklung in der katholischen Kirche s předmluvou jednoho z předních katolických pastorálních teologů Paula M. Zulehnera. Ten v předmluvě nazvané „Aufbrechen oder untergehen?“ píše:

„Jestliže církve a naše farní obce zůstanou i nadále takovými, jaké jsou dnes, nebudou mít již dlouhého trvání. Stojí tak před jednoznačnou ‚volbou‘: buď se probudit, nebo zaniknout. Rozvoj farních obcí se proto stává nejdůležitější pastorační prioritou a výzvou dneška… Z evangelikálního prostředí k nám nyní přichází kniha Christiana Schwarze o přirozeném růstu církve. Hlavní myšlenkou této knihy je učit se ze zkušeností po celém světě. To, co se osvědčilo v tolika křesťanských obcích, bude s vysokou pravděpodobností nápomocné i v obcích ostatních… Růst církve má za svůj vlastní cíl křesťanskou obec s křesťany spolupracujícími na základě vlastních darů a se zmocňujícím vedením, obec nesenou láskyplnými vztahy, se silným misionářským elánem. Rád bych této knize přál, aby i v katolických farnostech vyvolala tak velkou pozornost a tolik cenných podnětů k růstu, jak tomu již bylo v protestantských sborech tolika zemí.“

Pro katolické prostředí budou inspirace z hnutí „Přirozeného růstu církve“ použitelné do té míry, do jaké naše farnosti budeme spolu s Janem Pavlem II. chápat jako „Boží rodinu“, „společenství bratří proniknutých jedním Duchem“, „bratrský a pohostinný dům rodinného spolužití“, „společenství věřících“, „křesťanskou obec“ složenou ze „základních malých společenství“ či jako „misionářské společenství“, které „plodí další společenství“ (vše viz Jan Pavel II., postsynodální apoštolský list Christifideles laici č. 26 a 32).

Tříbarevný kompas

Následující text je převzat ze 4. části materiálu Přemítání o farnosti (ke stažení), ve kterém je představen "trojiční kompas" jako nástroj pastorační reflexe života a služby farnosti. Viz také článek Vánoční společná cesta aneb Trojiční synodalita.

Být ikonou Trojice: Podobně jako Boží trojiční tajemství není ve svém vnitřním společenství uzavřeno samo do sebe, ale láskyplně se otevírá vůči zraněnému stvoření v poslání Syna a Ducha, tak i posláním církve (a potažmo i farnosti) je být „ikonou Trojice“, aby, jak říká nový katechismus, „celé lidstvo vytvořilo jeden Boží lid, srostlo v jedno tělo Kristovo a bylo vybudováno v jeden chrám Ducha svatého“ (KKC 776).

NCD Trojiční kompas a Trojiční církev

Trojiční kompas: Jak ale toto základní povolání církve můžeme prakticky rozvíjet ve farnosti? K tomu nám může posloužit tzv. „trojiční kompas“. Tato pomůcka používá symboliku tří barev, které vyjadřují tři různé způsoby zjevení v dějinách spásy a jim odpovídající obrazy církve, tři základní tendence lidského života, tři teologické proudy v církvi a související nebezpečí:

 • Stvořitelská zelená (barva přírody): zjevení skrze stvoření (Stvořitel, Bůh „nad námi“, stvoření, spravedlnost, církev jako „Boží lid“ či „společnost“), které je společné všem náboženstvím i všem rozumně myslícím lidem (důraz na racionalitu, vědu, dialog se společností, toleranci, politiku, kulturu, moudrost, reformu, sociální spravedlnost či charitu); reflexivní tendence zdůrazňující informaci (důraz na rozum či hlavu); v církvi tomu odpovídají liberální či reformní směry; v izolaci tyto důrazy sklouzávají k nekritickému přejímání všech možných duchovních proudů (synkretismus).
 • Kristovská červená (barva oběti): zjevení skrze kříž (Ježíš, Bůh „mezi námi“, vykoupení, pravda, církev jako „tělo Kristovo“ či „organizace“), ve kterém nám Bůh jednoznačně ukázal, kým pro nás je a jaká je cesta spásy (důraz na Boží slovo, tradici, etické zásady, vydanost, věrnost, evangelizaci, pastýřskou službu, učednictví, řád či svátosti); proaktivní tendence zdůrazňující aplikaci (důraz na vůli či ruce); v církvi tomu odpovídají různé konzervativní či tradičně evangelikální směry; v izolaci tyto důrazy sklouzávají k absolutizaci řádu, litery a tradice (fundamentalismus).
 • Trojiční kompasDuchovní modrá (barva oblohy): zjevení skrze zkušenost (Duch, Bůh „v nás“, posvěcení, milost, církev jako „chrám Ducha“ či „organizmus“) je zaměřeno na to, aby dar, který nám Bůh v Kristu objektivně přinesl, jsme si také byli schopni subjektivně přivlastnit (důraz na zkušenosti, charismata, obnovu, společenství, zmocnění, modlitbu, chvály či víru); afektivní tendence zdůrazňující transformaci (důraz na city či srdce); v církvi tomu odpovídají obnovná charismatická hnutí a letniční skupiny; v izolaci tyto důrazy sklouzávají k absolutizaci subjektivního prožitku (spiritualismus).

Pozvání k pestrobarevnosti: Podobně jako v Boží Trojici neexistuje nic, co by jedna osoba dělala bez druhých dvou, každý extrémní důraz pouze na jednu či dvě je z dlouhodobého hlediska destruktivní. Jednotliví lidé či různé skupiny, komunity a hnutí v církvi vždy budou samozřejmě v té či oné oblasti mít tendenci zdůrazňovat tu či onu barevnou kombinaci. Avšak církev jako celek je povolána k vyvážené trojiční pestrobarevnosti a jen tak je schopná růstu. Pokud je tedy v běžné farnosti vše zabarveno převážně do modra, červena či zelena, „trojiční kompas“ nám může včas ukázat cestu tím směrem, kde je některá z barev podezřele vybledlá. Aby se i vaše farnost stávala plněji „ikonou Trojice“, měla by s vaší pomocí hledat způsoby, jak právě tuto barvu ve svém praktickém životě, slavení a službě odkrýt či oživit.

Vývoj Přirozeného růstu církve v posledních letech

Od svých počátků v roce 2003 se ovšem celý systém "Přirozeného růstu církve" dále vyvinul, především skrze koncept tzv. trojičního, trinitárního, či tříbarevného kompasu a nabídku elektronických verzí testů mapujících jednotlivé kvalitativní oblasti (viz www.3colorworld.org). Podrobnější uvedení do celého přístupu lze dnes nalézt v knize Color Your World with NCD, která vyšla i ve slovenštině.

Některé z novějších pomůcek vzniklých z praxe a pro praxi v chebské katolické farnosti jsou vám pak v českých pracovních verzích k dispozici na www.agas.cz/3barvy.

Teologické základy a východiska svého přístupu pak Christian A. Schwarz v r. 2021 prezentoval v obsáhlé trilogii nazvané God’s Energy ("Energy Trilogy") zahrnující biblická východiska, teologickou reflexi a praktická doporučení pro další rozvoj církve. Autor v současné době pracuje na dvou dalších trilogiích: jedné věnované životu a teologii Dietricha Bonhoeffera ("Bonhoeffer Trilogy") a druhé zaměřené na reflexi života z víry ("Faith Trilogy").

Jakýmsi shrnujícím a popularizačním uvedením do těchto tří trilogií je pak v roce 2021 vydaná kniha God Is Indestructible. Vychází ze zpracování a interpretace dat z rozsáhlého výzkumu, do kterého bylo během 20 let zapojeno 2,2 milionu lidí v 75 tisících církevních obcích v 86 zemích (viz www.ncd-international.org/research), přičemž své teologické východisko ilustruje na třech Bonhoefferových tezích z jeho Listů z vězení (viz Na cestě k svobodě; kopie knihy ke stažení ZDE):

 • (1) Boží transcendence je uprostřed našich životů;
 • (2) svět dospěl a s dnešními lidmi nesmíme zacházet jako s dětmi;
 • (3) církev je a musí být církví pro druhé.

Dietrich Bonhoeffer: „V posledních letech jsem se stále více a více učil poznávat a chápat hluboce pozemský ráz křesťanství. Křesťan není nějaký homo religiosus, nýbrž prostě člověk, tak jako Ježíš - na rozdíl od Jana Křtitele. Nemyslím ploché a banální pozemšťanství osvícenců, podnikavců, pohodlných nebo lascivních lidí, ale hlubokou pozemskost, plnou kázně, pro niž je stále živé vědomí smrti a vzkříšení. (…) Myslel jsem, že bych se mohl naučit věřit tím, že bych se sám pokusil o jakýsi svatý život. Jako ukončení této cesty jsem napsal ,Následování‘. Dnes nahlížím nebezpečí této knihy, za níž však nicméně dosud stojím. 

Později jsem poznal a poznávám až do této chvíle, že se člověk učí věřit teprve uprostřed plně pozemského života. Když se člověk zcela vzdal myšlenky někoho ze sebe udělat — ať už světce nebo obráceného hříšníka nebo muže církve (tak zvanou kněžskou osobnost!), spravedlivého nebo nespravedlivého, nemocného nebo zdravého — a v tom vidím pozemskost, že totiž žije všemi úkoly, problémy, úspěchy a neúspěchy, zkušenostmi a bezradnostmi —, tehdy se zcela odevzdá do náruče Boží, tehdy prožívá opravdově ne vlastní utrpení, nýbrž utrpení Boží ve světě, tehdy bdí s Kristem v Getsemanech, a já si myslím, že v tom je víra, v tom je METANOIA; tak se stává člověkem, křesťanem (srovnej Jer 45!)."

Dietrich Bonhoeffer
Na cestě k svobodě (Listy z vězení)
str. 254 - 255 (dopis z 21. 7. 1944)

K Bonhoefferově teologii viz také Dietrich Bonhoeffer a jeho cesta ke svobodě (David Pěcha) a Ludmila Dědková, Dietrich Bonhoeffer: statečnost a odpovědnost (Getsemany).

Příčiny dnešní "krize relevance" (tj. krize významnosti křesťanství vůči širší společnosti) spatřuje Christian Schwarz v pěti oblastech:

 1. nové komunikační technologie založené na digitalizaci a globalizaci vedoucí k novým způsobům rozhodování se;
 2. pokrok ve vzdělání a sociálním zabezpečení vedoucí k minimalizaci náboženských potřeb;
 3. rostoucí individualismus zvláště v západních společnostech vedoucí k hledání neinstitucionální spirituality;
 4. posun od heteronomie k lidské autonomii vedoucí ke skepsi k čemukoli heteronomnímu;
 5. selhání západního křesťanství v porozumění a komunikaci plného biblického obrazu o Bohu jako personálního i transpersonálního. 

Doporučení pro dnešní církev jsou zde shrnuta do dvanácti výzev:

 1. Přijetí výzev: Postavte se čelem k výzvám plynoucím z dnešní krze relevance náboženství
 2. Zmocňující vedení: Nově si definujte roli vedoucích v církvích jako průvodců ke svobodě a zralosti
 3. Východ a Západ: Učte se od východního i západního křesťanství a hledejte jejich komplementaritu
 4. Boží energie: Znovu objevte novozákonní skutečnost Boží energie otevřenou i pro nevěřící
 5. Boží transpersonálnost: Setkejte se s transpersonální, vše přesahující dimenzí osobního Boha
 6. Rozmanitost spiritualit: Uznejte a podporujte rozmanité spirituální styly a vytvářejte pro ně prostor 
 7. Vzájemné učení: Zanechte rozdělování na my vs. oni a zaujměte postoj vzájemného učení se
 8. Osobní dialog: Komunikujte tváří v tvář v naslouchajícím dialogu respektujícím druhé
 9. Otevřená věrnost: Zmírněte fundamentalistické tendence při zachování věrnosti Písmu a sdílení evangelia
 10. Věda a víra: Aktualizujte zastaralé pojetí vztahu mezi vědou a vírou a objevte jejich komplementaritu
 11. Všednodennost: Přijměte realitu 10/90 a podporujte růst křesťanů uprostřed jejich všedního života
 12. Trvalý růst: Podporujte trvalý růst, s respektem k tomu, kde se lidé právě nacházejí

Na závěr knihy God Is Indestructible Christian Schwarz uvádí sedm charakteristik, které budou vlastní křesťanství budoucnosti:

 • (1) Ochota přijmout učení Bible v jeho celku včetně jeho nepříjených částí
 • (2) Praktikování křesťanské DNA kvalitní církevní obce ve všedním dni
 • (3) Integrování východních a západních důrazů a jejich vzájemné obohacení
 • (4) Začlenění biblického učení o Boží energie do teologie a spirituální praxe
 • (5) Přechod od vnější ke vnitřní motivaci založené na uznání Boží energie
 • (6) Nalezení vyváženosti zakořenění v křesťanské identitě a přizpůsobení dnešnímu světu
 • (7) Zavázání se trvale podporovat rozvoj lidské svobody, zralosti a zodpovědnosti

Natural Character Development

V roce 2023 pak byl koncept "přirozeného růstu církve" (Natural Church Development) rozšířen či přeznačen na koncept "přirozeného rozvoje charakteru" (Natural Character Development), případně "přirozeného rozvoje komunity" (Natural Community Development), přičemž jednotlivé klíčové oblasti pro rozvoj charakteru jsou považovány za základ pro rozvoj dříve prezentovaných osmi kvalitativních známek růstu církve:

 1. Empowerment (Empowering Leadership)
 2. Gift-activation (Gift-oriented Ministry)
 3. Passion (Passionate Spirituality)
 4. Effectivness (Functional Structures)
 5. Inspiration (Inspiring Worship)
 6. Community (Holistic Small Groups)
 7. Wholness (Need-oriented Evangelism)
 8. Love (Loving Relationships)

Protože bližší prezentace novějších trendů v NCD přesahuje rámec tohoto uvedení, níže uvádím alespoň souhrnnou prezentaci "tříbarevného kompasu", a nakonec pak některé odkazy, kde lze nalézt současnou nabídku teologických reflexí i praktických pomůcek tohoto přístupu k rozvoji církve.

 

Odkazy na základní materiály NCD

 

Materiály ke stažení

Následující sekce slouží jako pomůcka pro stahování dokumentů pomáhajících realizaci pastoračních programů vycházejících z konceptu zvaného Přirozený růst církve (Natural Church Development). V sekci Tříbarevný kompas v Dokumentech ke stažení jsou vám přímo k dispozici všechny materiály, které jsou níže stručně okomentovány. Připomínky, návrhy či osobní zkušenosti s používáním těchto pomůcek pište, prosíme, SEM.

Základní uvedení

Základní uvedení do pastoračního konceptu nazvaného Přirozený růst církve včetně odkazů na materiály, které jsou běžně k dispozici v češtině, najdete výše. Jako stručný úvod do jednoho ze základních konceptů NCD - osmi kvalitativních vlastností farnosti či sboru - může posloužit následující sešitek:

Tři barvy Tvých darů

Základní kniha uvádějící do teologie i praxe kvaltativní vlastnosti "spolupráce na základě duchovních darů":

Prezentace ilustrující základní koncepty knihy Tři barvy Tvých darů: 

Test pomáhající identifikovat primární a sekundární dary v našem životě:

Tři barvy lásky

Několik orientujících článků k tématu "tři barvy lásky" najdete ZDE.

Základní kniha uvádějící do teologie i praxe kvalitativní vlastnosti "láskyplné vztahy":

Praktická pomůcka pro vedoucí skupinek a další průvodce na cestě "tří barev lásky":

Text pomáhající vyhodnotit tři dimenze lásky v našem životě a komunitě:

Tři barvy Tvé spirituality

Kniha Christiana A. Schwarze rozvíjející kvalitativní vlastnost "vroucí zbožnost":

Zatím je k tomuto tématu ke stažení jen stručná 12ti stránková brožura s charakteristikami jednotlivých "tváří duše":

Test pomáhající odkrýt nám vlastní jeden či více z devíti "duchovních stylů":

Tři barvy komunity

Materiály pro farní exercicie rozvíjející kvalitativní vlastnost "malé skupiny s komplexní náplní":

Prezentace zprostředkovávající základní koncepty života v komunitě:

Test pomáhající odkrýt hlavní hnací síly ("energie") přítomné v našem životě:

Tři barvy vedení

Prezentace ilustrující základní koncepty kvalitativní vlastnosti "zmocňující vedení":

 

NCD Colors