Putování zemí nikoho - průvodce personálními změnami

Členům pastoračních rad je k dispozici brožura „V zemi nikoho: Průvodce farníka dobou personálních změn“ (viz odkazy ke stažení pod článkem). Protože některé podněty a inspirace mohou být inspirací i pro farnost jako celek, přinášíme zde několik úryvků z této příručky.

Osobní postoj ke změně

Do vaší farnosti dorazila dlouho očekávaná, nebo možná zcela načekaná novina. Vaše farnost bude mít nového faráře. Hlavou se vám honí spousta otázek. Kdo přijde? Bude se vám nový farář zamlouvat? Jak se na změnu připravit?

Myslím, že jedním z důležitých a pozitivních výsledků Koncilu je důraz na spoluzodpovědnost celé farnosti, protože farář již není tím, kdo musí ovlivňovat vše ve farnosti.

Papež Benedikt XVI.

Každým rokem farnosti napříč celou zemí prožívají změny svých farářů. V některých diecézích faráři mění místo svého působení každých 6 či 12 let. Někteří odcházejí do důchodu. Jiní jsou přeloženi z mnoha dalších důvodů. Nezávisle na tom, proč byla změna iniciována, vždy zasahuje život celé farnosti. Ačkoli každý z farníků tyto změny prožívá velmi osobně, farní komunita jako celek prochází určitým procesem s některými velmi předvídatelnými prvky, o které se s vámi chceme podělit v tomto průvodci.

Ať už se na nového faráře těšíte a jste jím nadšeni, prožíváte zármutek nad odchodem toho stávajícího, nebo prožíváte nejistotu z toho, jaký nový farář bude, jaké přinese nové nápady a jak bude věci dělat jinak, buďte si vědomi, že váš podpůrný postoj vůči druhým lidem ve farnosti je důležitý. Ať se už tedy k plánované změně stavíte jakkoli, můžete si být jisti, že tento čas je obdobím, kdy se vaše farnost bude moci otevřít novým možnostem. Objeví se nové podněty a nové příležitosti. Jak dalece budete jejich součástí, to je už na vás.

Potom určil Pán ještě jiných sedmdesát dva a poslal je před sebou po dvou do každého města a místa, kam měl sám jít.

Lk 10,1

Cesta zemí nikoho

V procesu změny můžeme vnímat tři často se prolínající fáze:

  • Ukončování: Tato fáze zahrnuje propouštění toho, co bylo, vytváření místo pro to, co teprve přijde, loučení se s konkrétními lidmi, ale také s navyklými způsoby jednání.
  • Neutrální zóna: Jakási „země nikoho“, kde události, které jsou před námi, není možná dobře naplánovat, s vystupujícími pocity obav, nejistoty, chaosu. Je to čas čekání, který často velmi nepříjemně zpochybňuje naše dosavadní jistoty a provokuje k otevřenosti novému. Tuto fázi můžeme plodně využít jako čas tvůrčí aktivity, zkoumání, zkoušení nových věcí a přípravy. Je to etapa, která nás vede k průzkumu možností, inovacím, objevování, a učení.
  • Nové začátky: Čas k rozpoznání a přijetí, že jste již v tomto procesu vnějších změn a vnitřní reorientace prošli důležitou branou. Objevují se noví lidé, započínají nové role, do praxe jsou uváděny nové způsoby jednání.

Je třeba ovšem zdůraznit jedno: Tento proces se nutně neodehrává ve výše načrtnutém sledu. Ve skutečnosti, i když ve vašem myšlení jedna z těchto fází převládá, často prožíváte všechny tři najednou. Navíc je třeba si být vědomi, že lidé ve vaší farní komunitě nebudou těmito etapami procházet všichni stejně rychle. Ti, kteří informaci o odchodu faráře měli s předstihem (např. členové pastorační rady či farního týmu) budou např. již zakoušet plody „nových začátků“, zatímco jiní z farníků budou třeba ještě ve fázi prožívání smutku, ve fázi odporu vůči této změně, či ve fázi loučení. Tuto vícevrstevnatost procesu změny lze vyjádřit grafem připojeným níže.

Spiritualita vnitřní proměny

V době zrození církve lidé prožívali něco velmi podobného. Něco končilo. Ježíš byl zabit, zemřel na kříži, a nyní začínaly prosakovat nějaké podivné zprávy o tom, že jeho hrob je prázdný. Když Marie Magdalská a ostatními ženy nenašly Ježíšovo tělo v hrobě, běžely k Ježíšovým učedníkům, aby se s nimi o tuto zprávu podělily. Petr se pak běžel sám přesvědčit. Ano – byla to pravda! Neuvěřitelné! Jak se to mohlo stát? Lidé se cítili zmateni.

Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vstoupily, a tělo Pána Ježíše nenalezly.

Lk 24,2-3

Přibližně ve stejnou dobu byli dva učedníci na cestě do Emauz. Přebývali v Jeruzalémě v době ukřižování a nyní se vraceli domů. Mluvili o tom, co se stalo. Možná se divili, jak to všechno, na čem měli až doposud účast, tak najednou zmizelo. Co budou dělat? Jak si to vysvětlit?

Nejsou tito učedníci v něčem podobni vám, když prožíváte změnu vašeho faráře? Víte, že se něco změnilo či změní, ale ještě nevíte, jak to ovlivní život a službu vaší farnosti. Avšak ti dva učedníci objevili, že v tom nejsou sami. Ani vy nejste.

A začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim ve všech Písmech to, co o něm bylo napsáno.

Lk 24,27

Ježíš putoval spolu s nimi, ačkoli si zpočátku mysleli, že to je jen nějaký cizinec. Vysvětloval jim spoustu věcí, podobně jako to dělal už v horní místnosti. Naslouchal jejich pochybnostem a zval je k tomu, aby všechno dobře promysleli. Velmi trpělivě, jako vždy, učedníky povzbuzoval a zmírňoval jejich obavy a pochybnosti. Když jej pak poznali v Emauzích při lámání chleba, vrátili se pak do Jeruzaléma a zvěstovali ostatním radostnou novinu: Ježíš je neopustil ani v tomto „mezičase“.

Proč jste tak rozrušeni a proč ve vašem srdci vystupují pochybnosti?

Lk 24,38

Život s Ježíšem, tak jak na něj učedníci byli zvyklí, byl najednou pryč a učedníci se ukryly do svého strachu. Ještě velmi málo rozuměli tomu, jaký nový neuvěřitelný život byl před nimi. Ještě se museli naučit důvěřovat, odvážně tento život přijmout a vstoupit do něj.

Na cestě k novým začátkům

Když odejde váš dosavadní farář a své služby se ujme nový, začíná nové etapa v životě vaší farnosti. Můžete prožívat velkou nejistotu, co přijde, avšak můžete být ujištěni, že Ježíš s vámi putuje i nadále a že jej můžete nalézat v těch, se kterými se setkáváte u stolu Páně. 

Proces změny na místě faráře tedy zahrnuje etapu ukončování a loučení, putování chaosem a nejistotou „země nikoho“ a nové začátky včetně navazování nových způsobů spolupráce. Je od vás očekáváno, že budete postupně opouštět to, na co jste byli zvyklí, a rozloučíte se s farářem, který vás třeba po léta doprovázel. Pak následuje čas nejistoty, když se připravujete na setkání s novým farářem a na hlubší seznamování se s ním a jeho způsobem služby. Nakonec, s jeho příchodem a ujmutím se služby, vaše farnost postupně začne směřovat do nové fáze svého života.

Když z diecéze přišla zpráva, že se ve vaší farnosti bude měnit farář, byli jste možná překvapeni a zaskočeni, protože jste to nečekali. Nebo jste s tím naopak již delší dobu počítali a vaše farnost se již na tuto změnu začala připravovat. Ve farnosti se třeba již plánuje, jak se se svým farářem rozloučíte, a spekuluje se o tom, jaké to bude s novým farářem. Je to téměř jako byste slyšeli, jak se jedny dveře zavírají a druhé zároveň otevírají.

Různé reakce na změnu

Když se farníci dozvědí o plánované změně, lze čekat nejrůznější reakce. Mnozí budou nejspíše reagovat velmi emocionálně. Někteří budou prožívat obavy a strach. Někteří naopak radost. Někteří budou zaplaveni hlubokým smutkem. Jiní budou hned mluvit o nových možnostech. Toto vše je běžnou součástí procesu změny. I reakce na změnu budou proto rozmanité:

  • Někteří farníci budou tuto změnu vítat, možná budou z chystané změny trochu nervózní, ale obecně budou s tím, že se nějaká změna chystá, spokojeni. Takoví farníci budou vzhledem k novým možnostem, které se pro farnost touto změnou otevřou, prožívat zvědavost, nadšení či naději.
  • Mnozí z farníků budou na chystanou změnu reagovat neutrálně. Předpokládají, že přivítají nového faráře a vše pro ně bude pokračovat, jako doposud. Jen zaregistrují, že liturgii předsedá někdo nový, ale nijak se touto změnou nebudou stresovat.

A nakonec budou takoví, kteří z chystané změny budou nešťastní. Někteří dokonce budou přemýšlet, že s odcházejícím farářem odejdou do jeho nové farnosti. Jiní budou prožívat hluboký smutek. Mohou být také zklamáni z toho, kdo byl do jejich farnosti nově jmenován, a nebudou tuto změnu schopni přijmout.

  • Někteří z nich ve farnosti zůstanou a budou nějaký čas kolem sebe svojí nespokojeností působit rozruch. Jiní z farnosti odejdou a budou hledat jinou farnost, kde by mohli dál žít své křesťanství tak, jak si oni představují.

Doprovázení na cestě změny

V každém případě každý z takto různorodé komunity věřících bude v nejbližších měsících potřebovat dobrou pastorační péči a duchovní doprovázení.

Farnosti jsou komunitami víry, akce a naděje. Jsou tam, kde je zvěstováno a slaveno evangelium a kde jsou věřící přetvářeni a posíláni obnovit tvář země.

Komunity soli a světla
Konference katolických biskupů USA

I vy se budete muset rozhodnout, do které z výše zmíněných skupin se zařadíte a jakým způsobem budete s ostatními farníky v tomto čase změny komunikovat. Každá z těchto reakcí je něčím normálním a je třeba je očekávat. Na čem ovšem záleží je to, jak na ně budete reagovat vy. Ať se už rozhodnete jakkoli, důležitou věcí, kterou je dobré si pamatovat, je to, že my všichni patříme k Božímu lidu a že každý si zaslouží, aby s ním bylo jednáno s respektem a úctou.

 

 

 

V ZEMI NIKOHO: PRŮVODCE DOBOU PERSONÁLNÍCH ZMĚN VE FARNOSTI

Níže jsou vám k dispozici pracovní, zatím nekorigované české verze průvodců ze série Navigating pastoral transitions z arcidiecéze Chicago. Pokud vás zaujmou, budu rád, když mi k nim pošlete nějakou zpětnou vazbu, aby mohlo být jejich české vydání přizpůsobeno situaci diecézí u nás.

Petr Hruška
[email protected]

Pracovní texty ke stažení: 

daniel_239

V ZEMI NIKOHO: Farářův průvodce na cestě do nové farnosti (KE STAŽENÍ - pracovní nekorigovaná verze z června 2022)

Podle: Graziano Marcheschi (ed.), Navigating Pastoral Transitions: A Priest’s Guide (Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 2013; www.litpress.org)

 

daniel_240

V ZEMI NIKOHO: Farníkův průvodce dobou personálních změn (KE STAŽENÍ - pracovní nekorigovaná verze z června 2022)

Podle: Martin J. Jewel, Navigating Pastoral Transitions: A Parish Leader’s Guide (Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 2013; www.litpress.org)

 

daniel_210_1

V ZEMI NIKOHO: Průvodce farního týmu tváří tvář změnám (KE STAŽENÍ - pracovní nekorigovaná verze z června 2022)

Podle: Barbara Kerkhoff, Navigating Pastoral Transitions: A Staff Guide (Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 2013; www.litpress.org)