Při klidné procházce k Hauerově kapli, kde Sudetská cesta vrcholí (viz Mapy.cz), při jednotlivých zastávkách i mezi nimi, mi v mysli vystávaly krajiny a tváře mé životní i té právě končící Severní cesty. A postupně se slévaly s tvářemi a krajinami dalších a dalších lidí. Vyhnaných. Na útěku. Bloudících. Putujících. Cestujících. Hledajících nové společné cesty dnešní podivnou postcovidovou, polarizovanou, válečnou krajinou dneška. A i tam byla – spolu s vědomím vší té až absurdní a nečekaně se vynořivší bolesti – velká vděčnost. Důvěra. Naděje…  Děkuji.

Petr Hruška

 

Sudetská cesta

Stezka obsahově navazuje na 14 zastavení křížové cesty a na události, které poznamenaly Sudetskou krajinu po odsunu Sudetských Němců. Z událostí křížové cesty čerpá jejich nadčasové sdělení a poselství. Poslední cesta Ježíše Krista není jen výpovědí o jeho osobní cestě, ale může být inspirací, zamyšlením pro jakéhokoliv (i nevěřícího) člověka. Situace, které Ježíš prožil, můžeme chápat jako archetypální, jako jakýsi "návod", jak se postavit náročné životní situaci. Kde hledat naději, lásku, důvod pokračovat. A stejně tak události, které doprovázely vysídlování Němců ze Sudetské krajiny, nejsou jen jejich soukromou vzpomínkou či traumatem. Lze v nich číst a hledat univerzálnější obraz spojení mezi člověkem a krajinou, člověkem a domovem, člověkem a Bohem. Zvláště pokud Boha chápeme jako nikdy nekončící proces ptaní se po smyslu života. Stezka proto zobrazuje cestu vysídlování velmi symbolicky. Jejím hlavním motivem je profil Tváře. Tvář nese význam jak původně biblický (Ježíš a jeho setkání s matkou, Veronikou, Šimonem, plačícími ženami...), tak i archetyp přenesený na "jakéhokoliv" člověka - lidstvo. Zároveň je uchopována jako reliéf - jako horizont krajiny, která je živá.

Židovský filosof Emmanuel Lévinas přemýšlí o Bohu tak, že skutečný živý kontakt s ním, můžeme mít jen skrz Tvář druhého člověka. Že to není setkání s něčím nehmotným, smyšleným nebo vymodelovaným dlouhým přemýšlením, modlitbami či meditacemi. Že je to spíše každodennost, kdy jsme schopni ve Tváři druhého zahlédnout, že k nám přichází, mluví, prosí o pozornost Bůh. Proto na této stezce lze uvidět Tvář nikoliv jen jako běžný profil, ale jako něco posvátného, jako setkání Člověka s Člověkem, i jako setkání Člověka s Krajinou, skrze které tiše a nenápadně promlouvá Bůh. Co se děje s člověkem, které je nucený opustit svůj domov, své horizonty a co se děje s krajinou? Možná jsou to naprosto dokonalá zrcadla, která v sobě navzájem odráží rozpad uvnitř člověka i rozpad krajiny vnější. Lze předpokládat, že dokud se nezahojí rány, které prožil člověk, nezahojí se ani jizvy v krajině. Tak jako Ježíšův příběh končí zmrtvýchvstáním a novou nadějí, tak i tato stezka by chtěla přispět k procesu léčby, k přijetí toho, co se stalo i ke svobodnému vykročení dále k životu novému.

Text: Autorka kachlí Zdenka Morávková

Sudetská cesta - 1. zastavení: oDSOUZENÍ

Sudetská cesta - 1. zastavení

Sudetská cesta - 1. zastavení

Sudetská cesta - 2. zastavení: pŘIJÍMÁNÍ KŘÍŽE

Sudetská cesta - 2. zastavení

Sudetská cesta - 2. zastavení

Sudetská cesta - 3. zastavení: pRVNÍ PÁD

Sudetská cesta - 3. zastavení

Sudetská cesta - 3. zastavení

Sudetská cesta - 4. zastavení: sETKÁNÍ S MATKOU

Sudetská cesta - 4. zastavení

Sudetská cesta - 4. zastavení

Sudetská cesta - 5. zastavení: šIMON NESE KŘÍŽ

Sudetská cesta - 5. zastavení

Sudetská cesta - 5. zastavení

Sudetská cesta - 6. zastavení: vERONIKA PODÁVÁ ROUŠKU

Sudetská cesta - 6. zastavení

Sudetská cesta - 6. zastavení

Sudetská cesta - 7. zastavení: dRUHÝ PÁD

Sudetská cesta - 7. zastavení

Sudetská cesta - 7. zastavení

Sudetská cesta - 8. zastavení: pLAČÍCÍ ŽENY

Sudetská cesta - 8. zastavení

Sudetská cesta - 8. zastavení

Sudetská cesta - 9. zastavení: tŘETÍ PÁD

Sudetská cesta - 9. zastavení

Sudetská cesta - 9. zastavení

Sudetská cesta - 10. zastavení: vYSVLEČENÍ ŠATŮ

Sudetská cesta - 10. zastavení

Sudetská cesta - 10. zastavení

Sudetská cesta - 11. zastavení: uKŘIŽOVÁNÍ

Sudetská cesta - 11. zastavení

Sudetská cesta - 11. zastavení

Sudetská cesta - 12. zastavení: úMRTÍ

Sudetská cesta - 12. zastavení

Sudetská cesta - 12. zastavení

Sudetská cesta - 13. zastavení: sEJMUTÍ Z KŘÍŽE

Sudetská cesta - 13. zastavení

Sudetská cesta - 13. zastavení

Sudetská cesta - 14. zastavení: uKLÁDÁNÍ DO HROBU

Sudetská cesta - 14. zastavení

Sudetská cesta - 14. zastavení

Sudetská cesta - Hauerova kaple: vZKŘÍŠENÍ

Sudetská cesta - Hauerova kaple

Sudetská cesta - Hauerova kaple - Vzkříšení

Sudetská cesta - Hauerova kaple - Vzkříšení

Viz také: