Byl zveřejněn záměr svolání diecézní synody Plzeňské diecéze

Po konzultaci a doporučení kněžské rady, diecézní pastorační rady a okrskových vikářů biskup Tomáš na diecézní pouti v Teplé v sobotu 9. 9. oznámil svůj záměr na 1. neděli adventní 3. 12. 2023 vydat pastýřský list, kterým svolá diecézní synodu (srov. kán. 460 – 468 CIC), a zve k zapojení se připomínkami či návrhy do přípravy tohoto vyhlášení.

Biskup Tomáš jmenoval synodní tým, který mu bude asistovat v přípravě a v průběhu diecézní synody, a to ve složení Petr Hruška, Jana Černá a Jindřich Fencl. Tento synodní tým bude spolupracovat s širší pracovní skupinou složenou „z kněží a ostatních věřících, kteří vynikají pastorační prozíravostí a odbornou způsobilostí … a odrážejí rozmanitost charismat a služeb Božího lidu v diecézi“, jejímž úkolem bude „pomáhat biskupovi zejména při organizaci a přípravě synody, při vypracovávání jednacího řádu, při určování a zpracování otázek, které mají být účastníkům synody předloženy ke zvážení, a při výběru a jmenování účastníků synody“ (Kongregace pro biskupy a Kongregace pro evangelizaci národů, Instrukce k diecézním synodám z r. 1997, III B 1; ke stažení ZDE).

EDIT 17. 11.: Počítáme s tím, že diecézní synoda po své přípravné fázi s duchovní přípravou (advent 2023), výběru synodních delegátů (leden a únor 2024) a první konzultativní fázi se zahrnutím celého Božího lidu v diecézi (jaro 2024) vyvrcholí prvním generálním shromážděním synody (podzim 2024), aby v dalších dvou letech (2025 a 2026) tento cyklus ještě dvakrát opakoval, a to v návaznosti na ukončení celosvětové Synody o synodalitě.

Tento svůj záměr chce biskup Tomáš v nejbližších měsících dále konzultovat se všemi kněžími a jáhny (na kněžském dni 3. 10. v Liticích), s diecézní pastorační radou (9. 10.) či se zástupci pastoračních rad farností (při setkání 21. 10. v Liticích). Velmi uvítáme, když budete o tomto záměru diskutovat i mezi sebou, na vikariátních konferencích či ve vašich farnostech, a své podněty, připomínky či otázky zašlete na adresu [email protected].

Petr Hruška

 

Direktorium pro pastýřskou službu biskupů Apostolorum successores (z r. 2004):

„Podle normy pastýřské služby předávané po staletí, kodifikované tridentským koncilem, převzaté II. vatikánským koncilem a předpokládané Kodexem kanonického práva, zaujímá diecézní synoda v pastýřském vedení biskupa místo prvořadého významu na vrcholu struktur účasti v diecézi. Představuje se jako úkon biskupského řízení a jako společná událost, která vyjadřuje charakter hierarchického společenství vlastního povaze církve“ (AS, čl. 166). 

„Diecézní synoda je konzultativní setkání nebo shromáždění, svolané za předsednictví biskupa, k němuž jsou svolaní podle kanonických předpisů kněží a ostatní věřící místní církve, aby mu pomohli v jeho úkolu vedení diecézního společenství“ (AS, čl. 167).

Synoda je „vhodným prostředkem pro přizpůsobení zákonů a norem obecné církve na vlastní situaci diecéze, když stanovuje metody, které je vhodné přijmout v diecézní apoštolské práci, pro překonávání obtíží obsažených v apoštolátu a řízení, animaci činnosti a iniciativ obecného charakteru, nabízení správné nauky a nápravu omylů týkajících se víry a mravů, pokud existují“ (AS, čl. 168).

Související dokumenty:
Související stránky: