SPOLEČNĚ S NADĚJÍ: Život v Kristu uprostřed dnešní reality

To je motto diecézní synody, kterou první neděli adventní svolal svým pastýřským listem plzeňský biskup Tomáš Holub.

Diecézní synoda naváže na výstupy z diecézní fáze světové synody o synodalitě a výstupy z této celosvětové synody se pak také nechá inspirovat. Předpokládáme, že naše synoda potrvá přes dva roky. Přesný termín jejího závěru v roce 2026 závisí na tom, k čemu během prvních dvou let dospějeme.

Synoda bude probíhat ve třech etapách, vždy započatých nasloucháním a rozhovory v celé diecézi a završených generálním shromážděním delegátů.

Kompletní informace o diecézní synodě, kontakty, dokumenty, materiály i organizační záležitosti najdete na novém webu synoda.bip.cz.

Pastýřský list biskupa Tomáše ke svolání diecézní synody

Milé sestry, milí bratři,

pěkně vás zdravím v novém církevním roce. Dnešním dnem vstupujeme do adventní doby, do doby plné naděje a těšení se.

Není to však laciná naděje ani laciné těšení. Je spojeno s čekáním na našeho Pána, který přichází do našich osobních životů, aby nás zachránil jako jediný skutečný Spasitel. I v evangeliu dnešního dne jsme proto byli naléhavě vyzváni, abychom bděli, a tak jeho příchod nepropásli.

V naší plzeňské diecézi nabývá tato výzva k bdělosti v čase, který se před námi otvírá, jeden zcela konkrétní a důležitý rozměr – budeme společně slavit diecézní synodu.

Myšlenka diecézní synody vyrostla z modlitby na mých letošních duchovních cvičeních na Svatém Hostýně, kde jsem byl společně s ostatními biskupy v postní době. Jsem hluboce přesvědčen, že mi byla vnuknuta samotným Hospodinem.

Synoda bude slavností společného hledání, kudy v naší diecézi jít dál, slavností, na které si dáme záležet – bude probíhat od začátku roku 2024 až do jara 2026. Během této doby stihneme nejen tři společná víkendová setkání všech více než sta zvolených zástupců, ale také vzájemné naslouchání, modlitby a diskuze. Jejich dějištěm se stanou, jak věřím, vaše farní společenství, vaše rodiny i všechna další místa, kde se snažíme v plzeňské diecézi žít svoji víru v bdělosti, ale i místa, kterých jsme si doposud příliš nevšímali.

Synodu jsem po poradě se zástupci vašich pastoračních rad nazval:

Společně s nadějí: Život v Kristu uprostřed dnešní reality

V duchu tohoto názvu se budeme v úzké návaznosti na podněty z vašich synodních skupin i z celosvětové synody o synodalitě ptát, kam nás – katolické křesťanky a křesťany plzeňské diecéze – chce Boží Duch vést v průběhu dalších deseti let.

Vzájemné naslouchání, modlitba, diskuze i hlasování při celodiecézních setkáních budou dobrodružstvím, na které každé farní společenství může vyslat svého zástupce, aby společně s ostatními nejen hledal, ale především i hlasováním spolurozhodoval. Nebude to tedy o vás bez vás, naopak, vaše farnost bude spolu se zástupci z řad kněží, škol, Charity a dalších společenství přímo v centru celého synodálního dění.

A aby nezůstalo jen u planých řečí, tři otázky, na které budeme hledat odpověď, jsou zcela konkrétní.

V té první se budeme ptát, co nám pomáhá, abychom mohli našemu okolí svědčit o bezpodmínečné Boží lásce ke každému člověku. Jaké způsoby hlásání evangelia se nám osvědčily? Na co klást důraz, co změnit nebo úplně vynechat?

Druhá otázka se zabývá rozmístěním kněží, jáhnů a pastoračních spolupracovníků a spolupracovnic tak, aby se v dalších deseti letech nám všem, celému církevnímu společenství v naší diecézi, kněžím, jáhnům i ostatním věřícím společně dobře žilo a abychom tak mohli být společně znamením Boží blízkosti pro všechny. A to i s počtem aktivních kněží, který bude v budoucnu jistě zásadně menší, než je ten současný.

Třetí otázka je také velmi praktická a týká se financování všeho toho, pro co se rozhodneme v odpovědích na předchozí dvě otázky.

Sestry a bratři, obracím se na každého z vás s naléhavou prosbou: prosím, pojďte do toho se mnou a s námi! Zapojte se skrze modlitbu za zdar synody, skrze zájem o její průběh, o kterém budete informováni na synoda.bip.cz i dalšími způsoby. A pomozte, prosím, i při hledání vhodných kandidátů pro celodiecézní synodní setkání, kteří budou zvoleni vašimi pastoračními a ekonomickými radami doplněnými pro tento účel o členy synodních skupinek.

Prosím, přijměte výzvu k bdělosti, po které v dnešním evangeliu volá sám náš Pán. K té nás na začátku letošní adventní doby inspiruje v druhém čtení nádherným příslibem, který neplatí jen Korinťanům ale každému z nás, i apoštol Pavel, když říká: „Věrný je Bůh a on vás povolal tomu, abyste měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem.“

S apoštolem Pavlem děkuji za každého z vás, kteří v naší plzeňské diecézi věrného Boha hledáte a v Něho důvěřujete. Jeho blízkost budeme společně objevovat při slavení naší diecézní synody a na jeho požehnání spoléháme. Věřím, že Jeho řešení pro nás v intenzivní a pokorné modlitbě i ve vzájemném naslouchání také nalezneme.

Sestry a bratři, zvu každého z vás ke slavení synody! Mám velikou radost, že ji 7. ledna společně s námi zahájí zástupce Svatého Otce apoštolský nuncius Judas Okolo při liturgii v naší katedrále. Připojte se, prosím, v modlitbě chval i proseb ve všech farnostech naší diecéze. Osobně se na celý synodní čas moc těším a jsem upřímně zvědavý, co pro nás dobrý Bůh připravil.

Do celého synodního dobrodružství vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Váš biskup Tomáš

Zdroj: bip.cz

Další informace: