Pastýřský list biskupa Tomáše k I. etapě diecézní synody

V Plzni dne 1. ledna 2024

Č. j. 3515/2023

Sestry a bratři, přeji Vám všem požehnaný rok 2024.

Pro naši diecézi je to rok velmi významný, protože dnešním dnem vstupujeme do slavení diecézní synody. Jak jsem Vám již psal na první neděli adventní, moc Vás všechny zvu a prosím, abyste se společně se mnou, s kněžími a se všemi bratry a sestrami naší diecéze na tomto slavení podíleli.

Na slavení synody se můžeme podílet modlitbou za smysluplnost a zdar této naší synodní cesty i snahou o porozumění samotnému smyslu synodního dění a aktivní účastí na hledání odpovědí k třem synodním otázkám, které si budeme pokládat.

Motto nadcházejícího prvního synodního roku zní: "Mistře, kde bydlíš?" (Jan 1,39)

V roce 2024 chceme tedy zde v naší plzeňské diecézi znovu a se stejnou zvědavostí opakovat otázku prvních Kristových učedníků. Ti se ptali Ježíše v okamžiku, kdy ve svých srdcích poznali, že Rabbi, jehož potkali pod fíkovníkem, je někdo, kdo může zásadně obohatit jejich život a nechtěli takovou možnost promarnit. Snažili se proto dozvědět, kde ho mohou blíže poznat, kdy na ně bude mít čas, kde z jeho bohatství a moudrosti mohou načerpat co nejvíce.

Moc bych si přál, abychom i my touto otázkou nechali v sobě znovu rozeznít zvědavé hledání, kde a jak se v současném světě i v našich farnostech, v malých modlitebních společenstvích či ve skupinách mládeže i seniorů můžeme setkat s Ním, naším Mistrem a Pánem. Abychom se ale také poctivě ptali, kde Ho naopak dnes nenacházíme ani my, ani nikdo z našeho okolí, ačkoliv jsme do setkání s ním na tomto místě a tímto způsobem vložili velké úsilí a v minulosti to byl způsob třeba i velmi osvědčený.

Moc bych si také přál, abychom se s důvěrou v Boží odpověď odvážně ptali Krista samotného: Pane, kde Tě můžeme v této naší dramatické době zasažené nesmyslným násilím najít, kde jsi přítomen? Kam se za Tebou máme vydat na cestu, abychom se s Tebou skutečně setkali? Nauč nás mít oči otevřené a uši naslouchající, abychom jen bezradně nepřešlapovali na místě.

Sestry a bratři, zvu Vás do prvního roku synodního hledání, ve kterém se budeme ptát, kde v naší diecézi v současných časech Bůh bydlí. Která jsou ta místa a při jakých příležitostech se daří, aby se s Ním také setkali lidé z našeho okolí, lidé hledající, kteří nepatří přímo do našeho společenství.

Především je pak ale třeba, abychom se ptali každý z nás, kde Krista nacházíme my. Co z života z víry, který praktikujeme, je skutečně setkáním s živým Bohem a co se nám scvrklo jen na nějaké vnější zvyky či na křečovitě drženou tradici, kterou se bojíme opustit, protože by nám pak zbyly pouze prázdné ruce.

Papež František říká, že náš Mistr mnohdy klepe na dveře našich kostelů, ale nikoliv zvnějšku ale zevnitř. Klepe a žádá, abychom měli odvahu - tak jako holčička na fotografii, kterou jsme vybrali coby ztvárnění letošního motta - vyjít z kostelů ven, dívat se kolem sebe a ptát se: Mistře, kde bydlíš? Abychom pak, při návratu do našich kostelů mohli děkovat, že jsme ho nalezli na mnoha místech a v mnoha našich bratřích a sestrách. Všude tam, kde se probouzí vnímavost srdce, tam kde lidé doopravdy milují a jsou blízko svým blízkým či potřebným. Jsem přesvědčen, že při poctivém ptaní se a hledání budeme radostně překvapení, kde všude Bůh Ježíše Krista v našem tak těžce zkoušeném světě bydlí a kde je možné ho nalézt.

Sestry a bratři, ptejme se Boha, ptejme se sami sebe, ptejme se v našich společenstvích, ptejme se v celé diecézi: kde Mistře v této chvíli jsi k nalezení, kde je možné se s tebou potkat, kudy nám jdeš vstříc a kde tě naopak hledáme sice s velkým úsilím ale marně, protože tam už dávno nejsi? Mistře, kde bydlíš Ty, milující a blízký Pán našich životů, Ty, který stojíš po naší pravici a chráníš nás v těžkých dobách současnosti?

Kéž nepromarníme možnost se takto ptát. Kéž je tato otázka průvodkyní našeho letošního putování. Kéž nás odpověď na tuto otázku opravdu zajímá a s Boží pomocí ji skutečně také nalezneme.

Sestry a bratři, požehnaný rok 2024.

Váš biskup Tomáš

Motto plzeňské diecéze 2024

Pastýřský list ke stažení: