Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“

Přípravný dokument Synody o synodalitě, čl. 32


Následující text je výtahem z článků "Bylo zveřejněno Instrumentum laboris ke generálnímu shromáždění synody" na vaticannews.va a "Synoda o synodalitě: Odpovědi na otázky" na cirkev.cz. Viz také rozhovor s kard. Hollerichem zde. EDIT: Text byl mírně editován a doplněn o příslušné odkazy po vydání českého překladu dokumentu (9. 8. 2023).

V úterý 20. června byl vydán nový dokument (a 9. srpna vyšel i jeho český překlad), v němž jsou nastíněny klíčové otázky pro nadcházející XVI. generální shromáždění biskupské synody nazývané podle jejího tématu "Synoda o synodalitě". Zde je dokument ke stažení v češtině i v několika světových jazycích:

Synoda o synodalitě, kterou inicioval papež František v říjnu 2021, je několikaletý celosvětový projekt, během něhož byli katolíci požádáni, aby svým místním diecézím předložili zpětnou vazbu na otázku: "K jakým krokům nás Duch Svatý vybízí, abychom rostli v našem společném putování?" Rozsáhlý synodální proces katolické církve již prošel diecézní, národní i kontinentální fází. Vyvrcholí dvěma celosvětovými shromážděními ve Vatikánu. První se bude konat 4. - 28. října tohoto roku a druhé v říjnu 2024, které bude s papežem diskutovat o těchto oblastech: "Pro synodální církev: společenství, účast, poslání."

Co znamená synodalita?

Synodalitu definovala Mezinárodní teologická komise Kongregace pro nauku víry v roce 2018 jako "působení Ducha ve společenství Kristova těla a na misijní cestě Božího lidu.“ V přípravném dokumentu synody v roce 2021 byla synodalita popsána jako "styl", "forma" a "struktura" církve. V tomto smyslu můžeme také hovořit o spirituální, funkční a strukturální dimenzi synodality, protože k rozvoji synodality v církvi je zapotřebí spiritualita společenství, dovednosti spolupráce a struktury podporující naslouchání a společné rozhodování. 

Nejnovější dokument dodává, že synodalitu lze chápat také jako něco, co "nevychází z vyhlášení principu, teorie nebo pravidel, ale rozvíjí se z připravenosti vstoupit do dynamiky konstruktivního, uctivého a modlitebního rozhovoru, naslouchání a dialogu.“ "U kořenů tohoto procesu stojí osobní i komunitní přijetí něčeho, co je darem i výzvou: být církví sester a bratří v Kristu, kteří si navzájem naslouchají a kteří jsou přitom postupně proměňováni Duchem," uvádí se v dokumentu.

Jaké jsou dokumenty Synody o synodalitě?

V úterý 20. 6. 2023 vydaný dokument Instrumentum laboris má být vodítkem pro diskuse na prvním celosvětovém shromáždění Synody o synodalitě v říjnu 2023. Obsahuje 15 pracovních listů s otázkami k rozlišování pro delegáty účastnící se nadcházejícího říjnového setkání.

Toto nové Instrumentum laboris, které sepsal výbor 22 osob, bylo předloženo jako syntéza osmi závěrečných dokumentů vypracovaných kontinentálními shromážděními, která se sešla v prvních měsících roku 2023. Diskuse na sedmi kontinentálních shromážděních vycházely z dřívějšího 44stránkového pracovního dokumentu, který byl zveřejněn v říjnu 2022 pod názvem "Zvětšete prostor svého stanu“. Tento dokument byl svými autory popsán jako souhrn více než 100 souhrnných zpráv, které Vatikánu poskytly biskupské konference, řeholní kongregace, oddělení Římské kurie, laická hnutí a další skupiny a jednotlivci. Místní diecéze organizovaly svá synodální jednání s využitím vademecum neboli příručky a přípravného dokumentu vydaného generálním sekretariátem synody v roce 2021.

Jak bude Instrumentum laboris využito na říjnovém synodním shromáždění?

Šedesátistránkové Instrumentum laboris je rozděleno do dvou částí. První shrnuje poznatky z kontinentálních shromáždění a nastiňuje, co je synodální církev a jak by měla postupovat. Druhou část tvoří série 15 pracovních listů s otázkami k rozlišování. Pracovní listy budou sloužit jako vodítko pro diskuse v malých skupinách na říjnovém shromáždění v aule Pavla VI. Malé skupiny, nazývané také Circuli Minores, se budou střídat s plenárními zasedáními, na nichž budou všichni účastníci synody pohromadě. Poslední část říjnového shromáždění se zaměří na rozhodování o dalších krocích církve a na "nezbytné hloubkové teologické a kanonické studie v rámci přípravy" na druhé shromáždění v říjnu 2024.

Jaké jsou hlavní otázky, na které se Synoda o synodalitě pokusí odpovědět?

Tři zastřešující otázky definované v Instrumentum laboris 2023:

  • Jak můžeme být více znamením a nástrojem sjednocení s Bohem a jednoty celého lidstva?
  • Jak můžeme lépe sdílet dary a úkoly ve službě evangeliu?
  • Jaké jsou procesy, struktury a instituce v misijní synodální církvi?

Hlavním cílem prvního říjnového zasedání bude podle Instrumentum laboris navrhnout plán studia v "synodálním stylu" a určit, kdo se bude těchto diskusí účastnit. Diskuse bude dokončena na zasedání synody v roce 2024.

Jaká témata by se mohla na synodním shromáždění řešit?

Dokument Instrumentum laboris, kterým se řídí diskuse na říjnovém synodním shromáždění, navrhuje rozlišování otázek týkajících se některých ožehavých témat, včetně svěcení žen, kněžského celibátu a práce s LGBTQ. Dokument zdůrazňuje touhu po nových institucionálních orgánech, které by umožnily větší účast "Božího lidu" na rozhodování. Jedna z navrhovaných otázek pro rozlišování na biskupské synodě se ptá: "Co se můžeme naučit o výkonu autority a odpovědnosti od jiných církví a církevních společenství?“

Čím se Synoda o synodalitě liší od minulých synod biskupů?

Synoda je setkání biskupů shromážděných k diskusi o tématu teologického nebo pastoračního významu s cílem připravit dokument s radou nebo doporučením pro papeže. Poprvé nebude asi 21 % hlasujících delegátů biskupské Synody o synodalitě v roce 2023 biskupy a 70 delegátů bude vybráno přímo papežem ze seznamu 140 křesťanů a křesťanek všech různých povolání vybraných vedením letošních kontinentálních synodních setkání. Delegáti říjnového synodního shromáždění zatím nebyli oznámeni. Říjnové shromáždění se bude konat v aule Pavla VI. namísto vatikánské Nové synodní auly a delegáti budou sedět u kulatých stolů po přibližně 10 lidech.

Jaké další události předcházejí říjnovému vatikánskému shromáždění?

Synodální shromáždění 2023 ve Vatikánu začne třídenním rekolekčním setkáním katolických biskupů a účastníků 1. - 3. října 2023, které povede dominikánský otec Timothy Radcliffe, jenž si od některých vysloužil kritiku za své výroky o homosexualitě. Papež František rovněž oznámil, že v rámci Synody o synodalitě se 30. září na Svatopetrském náměstí uskuteční ekumenická modlitební vigilie. Modlitební vigilie, kterou pořádá komunita Taizé, svěří Bohu práci říjnového synodního shromáždění.

Co řekl papež František o synodální otázce?

O letošních Letnicích papež František řekl, že Ducha Svatého vnímá nejen jako "duši církve", ale také jako "srdce synodality". Vyzval k tomu, aby synoda o synodalitě "postavila Ducha Svatého na začátek a do centra práce synody." "Synoda, která se nyní koná, je a měla by být cestou v souladu s Duchem, nikoli parlamentem, kde se požadují práva a uplatňují potřeby v souladu s agendou světa, ani příležitostí následovat, odkud vítr vane, ale příležitostí být poddajní dechu Ducha Svatého," řekl papež František.

Existuje modlitba za Synodu o synodalitě?

Papež František v květnu oznámil, že v mariánských svatyních po celém světě se bude konat den modliteb za XVI. řádné generální shromáždění biskupské synody. Kardinál Grech také požádal muže a ženy v klášterním a kontemplativním řeholním životě, aby se modlili za probíhající Synodu o synodalitě církve.

V příručce synody byla zveřejněna následující Modlitba za synodu o synodalitě:

"Stojíme před tebou, Duchu Svatý, když se shromažďujeme ve tvém jménu. S tebou samým, abys nás vedl, staň se domovem v našich srdcích; nauč nás, jakou cestou máme jít a jak po ní máme jít. Jsme slabí a hříšní, nedovol nám podporovat nepořádek. Nedopusť, aby nás nevědomost svedla na špatnou cestu a zaujatost ovlivnila naše jednání. Dej, ať v tobě nalezneme jednotu, abychom společně putovali k věčnému životu a nesešli z cesty pravdy a toho, co je správné. O to vše prosíme tebe, který působíš na každém místě a v každém čase, ve společenství Otce a Syna, na věky věků. Amen.“

Co je obsahem Instrumetum laboris?

Zhruba šedesátistránkové Instrumentum laboris zrcadlí zkušenosti církví ve všech regionech světa, které zažívají války, klimatické změny, ekonomické systémy, produkující vykořisťování, nerovnost a odepisování lidí. Jedná se o církve, jejichž věřící trpí mučednictvím, v zemích, kde jsou katolíci menšinami nebo kde musí počítat se stále vyhrocenější a někdy agresivní sekularizací. Církve zraněné sexuálním zneužíváním, zneužitím moci a svědomí, financí či instituce, tedy poznamenané zraněními, která potřebují odpovědi a obrácení. Církve, které přijímají výzvy beze strachu a bez snahy vyřešit je za každou cenu a zapojují se do synodálního rozlišování: „Jen tak se napětí může stát zdrojem energie a nepropadnout destruktivní polarizaci“, čteme v dokumentu.

Instrumentum laboris se skládá z úvodního textu a patnácti pracovních listů, které přinášejí dynamickou vizi samotného pojmu synodalita. Podrobněji se jedná o dva hlavní oddíly: Oddíl A, v němž jsou zdůrazněny zkušenosti z těchto dvou let synodálního rozlišování a způsob, jak postupovat vpřed, aby se církev stávala stále více synodální; a dále Oddíl B, nazvaný Společenství, poslání, účast, který zdůrazňuje tři prioritní otázky, jež budou jádrem práce synodálního shromáždění v říjnu 2023 a souvisejí se třemi hlavními tématy:

  • růst ve společenství tím, že přijímáme všechny, nikoho nevyjímaje;
  • uznání a docenění přínosu každého pokřtěného s ohledem na misii;
  • určení řídících struktur a dynamiky, jejichž prostřednictvím lze v průběhu času vyjádřit účast a autoritu v misijní synodální církvi.

V tomto kontextu tkví touha církve po stále větší synodalitě v církevních institucích, strukturách a postupech. Synodální církev je především církví naslouchající, a proto chce být pokorná a ví, že má prosit o odpuštění a že se má ještě mnoho co učit. Tvář církve dnes nese známky vážné krize důvěry a důvěryhodnosti, píše se v Instrumentum laboris, a to krize spojené se sexuálním, ekonomickým a mocenským zneužíváním a zneužíváním svědomí v mnoha kontextech, které církev vyzývají k náročnému zpytování svědomí, aby se pod působením Ducha svatého nepřestala obnovovat na cestě pokání a obrácení, která otevírá cesty smíření, uzdravení a spravedlnosti.

Synodální církev je také církví setkání a dialogu s věřícími jiných náboženství a jiných kultur a společností. Je to církev, která se nebojí rozmanitosti, ale váží si jí, aniž by ji nutila k uniformitě. A konečně se synodální církev neustále sytí tajemstvím, jež slaví v liturgii, při níž každý den zakouší radikální jednotu v téže modlitbě, ale v rozmanitosti jazyků a obřadů.

Další významné pasáže dokumentu se týkají otázky autority („Řídí se světskými měřítky, anebo službou?“, zní jedna z otázek); potřeby celistvé, počáteční a trvalé formace Božího lidu; úsilí o obnovu jazyka používaného v liturgii, kázání, katechezi a sakrálním umění, jakož i ve všech formách komunikace s věřícími a veřejností, a to i prostřednictvím nových a tradičních typů médií. Obnova jazyka, uvádí se v textu, by měla směřovat k tomu, aby byl přístupný a přitažlivý pro muže a ženy naší doby, aniž by představoval překážku, která by je od církve oddalovala.

Podle zdrojů
vaticannews.va a cirkev.cz
zpracoval Petr Hruška

Zdrojové a související dokumenty a články
Reflexe a články na téma synodalita na tomto blogu

Instrumentum laboris pro první zasedání (CZ) DOWNLOAD